ผู้บังคับบัญชา
 
 

ผู้บังคับบัญชา
 

พลโท พรมงคล พึ่งเสมา
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 

พลตรี สุธี เจียมสกุล 
รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 

พลตรี นิคม อุดมเลิศวนสิน
รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 

 
ผบ.นขต.บก.ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร์
ผอ.กกพ.ศอว.ศอพท.
พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ ชอบเพื่อน
ผอ.กนผ.ศอว.ศอพท.
พ.อ.ปฐพี รุ่งรัศมี
ผอ.กกบ.ศอว.ศอพท.
พ.อ.กิตติพันธ์ อินสว่าง
ผอ.กปช.ศอว.ศอพท.
 
ผบ.นขต.ศอว.ศอพท.
 
 
 
 
พ.อ.อุตสาหะ แก้วกิริยา
ผอ.กกร.ศอว.ศอพท.
พ.อ.นักรบ วานิชนุเคราะห์
ผอ.
กวพท.ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.พิสิษฐ์ ต้นกำเนิด
ผอ.รง.ตวพ.ศอว.ศอพท.
พ.อ.สัญญา แสนทนันชัย
ผอ.รง.ปค.ศอว.ศอพท.
พล.ต.ชนินธร อยู่ภู่
ผอ.รง.กสย.ศอว.ศอพท.
 
 
นายทหารวิศวกรเทคโนโลยี ศอว.ศอพท.
 
 
 
 

 
พ.อ.จักรกฤษณ์ คงสมใจ
น.วทย.ศอว.ศอพท.
พ.อ.ภูมินทร์ ฤทธิ์มาก
น.วทย.ศอว.ศอพท.

 

 
นายทหารปฎิบัติการประจำ ศอว.ศอพท.
 
 
 
พ.อ.เจริญ ศรชัย
นปก.ประจำ ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.
นปก.ประจำ ศอว.ศอพท.
         
 
ผบ.นขต.ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.รวี พินิจจันทร์
ผอ.กสน.ศอว.ศอพท.
พ.อ.สิทธิโชค เดชแสง
หก.กจห.ศอว.ศอพท.
พ.อ.หญิง วรวรรณ มานะต่อ
หน.กงว.ศอว.ศอพท.
พ.อ.ประเสริฐ พุดพริ้ง
หน.นกง.กกง.ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.หญิง ขนิษฐา ทองบุญ
ผบ.หน่วยตรวจโรค ศอว.ศอพท.
พ.อ.วิโรจน์ จุหาศักดิ์
อนุศาสนาจารย์

 
พ.อ.อดุล โสภา
นธน.ศอว.ศอพท.