ทำเนียบอดีตผู้บัญชาการ
                                   
                                   
รายนามผู้บัญชาการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก


๑.พลโท สัมผัส พาสนยงภิญโญ 
๑ ต.ค. ๒๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๗


๒.พลโท วิชิต วิชิตสงคราม
๑ ต.ค. ๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๙


๓.พลโท สพรั่ง นุตสถิตย์ 
๑ ต.ค. ๒๙ - ๓๐ ก.ย. ๓๐

๔.พลโท ศิรินทร์ ธูปกล่ำ 
๑ ต.ค. ๓๐ - ๓๐ ก.ย. ๓๒

๕. พลโท ไพบูลย์ เอมพันธุ์ 
๑ ต.ค. ๓๒ - ๓๐ ก.ย. ๓๕

๖. พลโท วิศาล กังวาลไกล 
๑ ต.ค. ๓๕ - ๓๐ ก.ย. ๓๖

๗.พลโท สมศักดิ์ ศิริชุ่ม 
๑ ต.ค. ๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๓๘

๘.พลโท อุดม เหมวิจิตร 
๑ ต.ค. ๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๔๒

๙. พลโท ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์
๑ ต.ค. ๔๒ - ๓๐ ก.ย. ๔๓๑๐. พลโท ไพโรจน์ พานิชสมัย
๑ ต.ค. ๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๔๔


๑๑. พลโท วัฒนา นาราคาม 
๑ ต.ค. ๔๔ - ๗ มิ.ย. ๔๕
    รายนามผู้บัญชาการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 


๑. พลโท วัฒนา นาราคาม
๑ ต.ค. ๔๔ - ๗ มิ.ย. ๔๕

๒. พลโท พงษ์ศิริ เศวตเศรนี
๑ ต.ค. ๔๖ - ๓๐ ก.ย. ๔๙
๓. พลโท สมหวัง ยัญญะสิทธิ์
๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๑

๔. พลโท ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
๑ ต.ค. ๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๔

๕. พลโท สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๗

๖. พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์
๑ ต.ค. ๕๗

๗. พลโท นรเศรษฐ ขรรทมาศ
๓๐ มี.ค. ๖๒

๘. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์
๑ เม.ย. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓