ระเบียบ กห.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศอว.ศอพท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม