ContactUs
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ค่ายจิรวิชิตสงคราม ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมือง  จังหวัด ลพบุรี
ผู้ดูแลเว็บไซต์ กองวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
โทร. (036) 785970-9 ต่อ 36212 admin.wpc@mod.go.th