สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค ๕๘ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. ๕๘ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. ๕๘ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. ๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. ๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. ๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๘ - ๔ ก.พ. ๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๘ ม.ค. ๕๘ - ๑๔ ม.ค. ๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๕๗ - ๑๐ ธ.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. ๕๗ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๑ ส.ค. ๕๗ - ๒๗ ส.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๔ ส.ค. ๕๗ - ๒๐ ส.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๔ ก.ค. ๕๗ - ๓๑ ก.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๗ ก.ค. ๕๗ - ๒๓ ก.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๐ ก.ค. ๕๗ - ๑๖ ก.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๑๙ มิ.ย. ๕๗ - ๒๕ มิ.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๒ มิ.ย. ๕๗ - ๑๘ มิ.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๕ มิ.ย. ๕๗ - ๑๑ มิ.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย. ๕๗ - ๔ มิ.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๒ พ.ค. ๕๗ - ๒๘ พ.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค. ๕๗ - ๒๑ พ.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๕๗ - ๖ พ.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๗ เม.ย. ๕๗ - ๒๓ เม.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๐ เม.ย. ๕๗ - ๑๖ เม.ย. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค. ๕๗ - ๒๖ มี.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๓ มี.ค. ๕๗ - ๑๙ มี.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๖ มี.ค. ๕๗ - ๑๒ มี.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๓ ก.พ. ๕๗ - ๑๙ ก.พ. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๖ ก.พ. ๕๗ - ๑๒ ก.พ. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๗ - ๕ ก.พ. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๓ ม.ค. ๕๗ - ๒๙ ม.ค. ๕๗  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๖ ม.ค. ๕๗ - ๒๒ ม.ค. ๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๗ - ๘ ม.ค. ๕๗  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๑๙ ธ.ค. ๕๖ - ๒๕ ธ.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๒ ธ.ค. ๕๖ - ๑๘ ธ.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๕๖ - ๑๑ ธ.ค. ๕๖  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๖ - ๒๗ พ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๔ พ.ย. ๕๖ ถึง ๒๐ พ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๗ พ.ย. ๕๖ ถึง ๑๓ พ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๕๖ ถึง ๖ พ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๔ ต.ค. ๕๖ – ๓๑ ต.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๒ ส.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ส.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๕ ส.ค. ๕๖ ถึง ๒๑ ส.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค. ๕๖ ถึง ๗ ส.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๕ ก.ค. ๕๖ ถึง ๓๑ ก.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๑๘ ก.ค. ๕๖ ถึง ๒๔ ก.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๑ ก.ค. ๕๖ ถึง ๑๗ ก.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๔ ก.ค. ๕๖ ถึง ๑๐ ก.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๕๖ ถึง ๓ ก.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๐ มิ.ย. ๕๖ ถึง ๒๖ มิ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๓ มิ.ย. ๕๖ ถึง ๑๙ มิ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย. ๕๖ ถึง ๑๒ มิ.ย. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๓ พ.ค. ๕๖ ถึง ๒๙ พ.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๖ พ.ค. ๕๖ ถึง ๒๒ พ.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๙ พ.ค. ๕๖ ถึง ๑๕ พ.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๕๖ ถึง ๘ พ.ค. ๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. ๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๕ เม.ย. ๕๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๘ เม.ย. ๕๖ ถึง ๒๔ เม.ย. ๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๑ เม.ย. ๕๖ ถึง ๑๗ เม.ย. ๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ที่ ๑ ตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. ๕๖ ถึง ๓ เม.ย. ๕
 

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม